اکو ایران/ با شروع سال جدید شاهد تحولات سیاسی در ماه فروردین بودیم که این امر در کنار عوامل دیگر تاثیراتی بر بازارهای مالی و دارایی گذاشت.

بازارها در پایان فروردین نسبت به آخرین روزهای معاملاتی اسفند با ریزش دست جمعی مواجه شدند. اما هر کدام از بازارها به چه دلیلی و چه میزانی کاهش داشتند؟