سایت ارزی (Arzee)/ نخستین موتور دوگانه سوز ملی برای استفاده در لوکوموتیو آزمایش شد.