1400/07/06

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

یک میلیون بشکه نفت

یک میلیون بشکه نفت