سایت ارزی (Arzee)/ شرکت زیرمجموعه ایران خودرو صاحب 10 درصد سهام ایران خودرو است و 15 درصد سهام ایران خودرو در اختیار یک قطعه ساز است!

بررسی نقاط فساد زا در توزیع سهام شرکت ایران خودرو در برنامه ثریا