سایت ارزی (Arzee)/ ویدئویی از تولید لباس جدید ضد کرونا در کشور را مشاهده کنید.