خراسان/  نرخ تورم فروردین 1400 در شرایطی 38.9 درصد بوده که جزئیات آن به تفکیک دهک های هزینه ای بیانگر فشار بیشتر قیمت کالاهای خوراکی بر بودجه خانوارهای متوسط و ضعیف و همچنین تورم کمتر کالاهای غیر خوراکی برای این خانوارها نسبت به دهک های ثروتمند است.