سایت ارزی (Arzee)/ چگونه حذف ساده فرایند دستی باسکول در گمرک توسط چند جوان نخبه دانشگاهی موجب افزایش ۶۰۰ درصدی درآمد گمرک کشور شد؟ پاسخ سوال را در این ویدئو ببینید.